Yhteystiedot

Matti Kämäräinen
Haapalahdentie 12
75530 Nurmes
0500263470

Pikakysely

Hyväksytkö koko maakunnan terveyspiiriin siirtymisen palvelurakenteen parantamiseksi?

Siun soten valtuusto ratkaisee Nurmeksen lääkärin yövastaanoton

Torstai 18.6.2020 klo 12:54


Vajaa neljä kuukautta sitten (20.2.) Siun soten valtuusto päätti jatkaa Nurmeksen lääkäriyövastaanottoa sekä Lieksan ja Kiteen laajennettuja päivystysvastaanottoja. Näin entiset käytännöt jatkuivat. Siun soten hallitus esitti talvella toimintojen lakkauttamista. Jäimme Lieksan Eero Kärkkäisen ja Kiteen Osmo Pirhosen kanssa suoritetuissa hallituksen äänestyksissä kolmestaan vaille muitten tukea. No poliitikkoina delegoimme asian valtuustoryhmien puheenjohtajien arvioitavaksi. Saimme valtuustossa myönteisen välipäätöksen. AVI:n asiaan puuttuminen oli jo tuolloin odotettavissa. 

Itä-Suomen Aluehallintovirasto on ollut jo pitempään tietoinen Nurmeksen terveyskeskussairaalan yöaikaisesta lääkärin vastaanotosta. Toiminta on jatkunut vuosikausia ja on päivystysasetuksen vastaista kuten myöhempänä olevista kokouksen asiakirjoista ilmenee.

AVI lähetti alkukeväästä Siun soten hallitukselle selvityspyynnön. Mediatietojen (Karjalaisesta lukeneet) mukaan Siun soten valtuusto on 20.2.2020 tehnyt päätöksen jatkaa yöaikaista lääkärin vastaanottoa Nurmeksen perusterveydenhuollossa. Aluehallintovirasto otti asian käsiteltäväkseen valvonta-asiana.

Alempana on Siun soten virkamiesvalmistelu eiliselle hallituksen kokoukselle. Virkavastuulla toimiva virkamieskoneisto ei voinut esittää muuta kuin päivystysasetuksen mukaista päätöstä. Tämän päivän ensihoito pystyy turvaamaan maakunnan pohjoisimman alueen hoitoon pääsyn yöaikaan. Lisäksi käyntejä on ollut yöaikaan vähän. Hallituksen puheenjohtajana minun oli siihen tyytyminen, kun tukea ei äänestykseen asti ollut pöydän ympäriltä. Lieksan ja Kiteen ilta- ja viikonloppujen päivävastaanottoja selvityspyyntö ei koskenut.

Eilen oli vielä Nurmeksen valtuuston kokous. Siellä kokouksen lopussa lääkärin yövastaanoton loppuminen nousi keskusteluun. Yksi talvella jätetty aloite heräteltiin uudelleen henkiin ja vaadittiin kaupunkia valittamaan AVI:n tulevasta lopettamispäätöksestä.

Jätin eilen Nurmeksen valtuustolle kertomatta, että eilen Siun hallitus teki esityksen Siun soten valtuustolle, joka kokoustaa seuraavan kerran vajaan neljän kuukauden päästä 8.10.2020. Valtuustolla on oikeastaan kolme mahdollisuutta. Se hyväksyy hallituksen esityksen, jolloin Nurmeksen lääkärin yövastaanotto loppuu kuuden kuukauden irtisanomisajan jälkeen sopivasti huhtikuussa kuntavaalien aikaan.

Siun soten valtuusto ei lähde tekemään päivystysasetuksen vastaista päätöstä. Mikäli valtuusto kuitenkin haluaa nykyisen käytännön Nurmeksessa jatkuvan, niin se voi niin halutessaan päättää hakea terveydenhuoltolain 50.5 §:n mukaan sosiaali- ja terveysministeriön myöntämää lupaa. Tuota lupaa meille ei Nurmeksen yöaikaiselle päivystykselle ole lain edellyttämällä tavalla haettu. 

STM harkitsee ja ratkaisee luvan kohtalon. Aikaa siinä kuluu. Jos päätös on kielteinen, niin siitä voi taas esim. Nurmeksen kaupunki niin halutessaan valittaa. Vastaan tuleekin vuosi 2023 ja silloin eletään jo uuden valtakunnallisen maakuntahallinnon ja soten aikaa.

Lääkärin yövastaanotto on Nurmeksessa toiminut koko kansanterveyslain ajan. Näin kyse on pitkästä jatkumasta. Paikalliselle väelle sen lopettaminen ei ole läpihuutojuttu. Uskon, että asia kiinnostaa maakunnan poliittisia piirijärjestöjäkin. Ensi keväänä ovat kuntavaalit ja heti perään maakuntavaalit vuoden 2022 alussa. 

Alla eilisen Siun soten hallituksessa käsitelty pykälä kokonaisuudessaan.

132 § Selvityspyyntö ja asianosaisen kuuleminen koskien Nurmeksen perusterveydenhuollon yövastaanottotoimintaa 3.6.2020 (ISAVI/1775/2020) - Itä-Suomen aluehallintovirasto

Selvityspyyntö ja asianosaisen kuuleminen koskien Nurmeksen perusterveydenhuollon yövastaanottotoimintaa 3.6.2020 (ISAVI/1775/2020) - Itä-Suomen aluehallintovirasto

68/06.00.00.02.00/2020

 

 

Yhtymähallitus 17.06.2020 § 132

 

 

Lisätiedot Toimitusjohtaja Ilkka Pirskanen, p. 013 330 4500, ilkka.pirskanen@siunsote.fi.

 

Päätösehdotus Toimitusjohtaja:

 

 Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että Nurmeksen yövastaanotto lopetetaan heti, kun palveluhankintaa koskevien sopimusten irtisanomisehdot sen sallivat. Yhtymähallituksen esitys yhtymävaltuustolle annetaan selityksenä aluehallintovirastolle.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

Selostus Siun soten valtuusto teki 20.2.2020 päätöksen jatkaa yöaikaista Nurmeksen terveysaseman vastaanottoa. Itä-Suomen aluehallintovirasto otti asian käsittelyynsä valvonta-asiana 3.3.2020. Yhtymähallitus antoi aluehallintovirastolle selvityksen kokouksessaan 30.4.2020. Selvityksessä todettiin, että kyseessä on useita vuosia jatkunut toiminta, joka siirtyi Siun sotelle 1.1.2017. Palvelun on tuottanut Attendo- terveyspalvelut Oy (nykyisin Terveystalo Oy).  Lisäksi todettiin, että Siun sotella on päivystysasetuksen 583/2017 tarkoittama päivystyspiste Tikkamäellä Joensuussa keskussairaalan yhteispäivystyksessä. Nurmeksessa toimii perusterveydenhuollon vastaanotto ma-su 7-21, sekä on olemassa lisäksi yöaikainen käytäntö, jossa puhelimitse tapahtuvan yhteydenoton tai vastaanottopisteen ulkopuolella sijaitsevan ovikellon soiton perusteella potilas voi hakeutua kiireellisiin lääkäripalveluihin. Myös ensihoito voi toimittaa potilaan yövastaanotolle. Tällä kiireelliseksi vastaanotoksi tulkitulla vastaanotolla ei tällöin ole käytössä röntgentutkimuksia, ja tavanomaiset laboratoriotutkimukset toteutetaan vieridiagnostiikkana. Yöaikaisen palvelun perusteena ovat saatavuus- ja saavutettavuusnäkökohdat sekä hyvän ja turvallisen palvelun tuottaminen kuntalaisille.

 

 Lausunnossaan 3.6.2020 ISAVI toteaa, että terveydenhuoltolain 50.3 § mukaan Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirin on järjestettävä laajan ympärivuorokautisen päivystyksen yksikkö keskussairaalan yhteyteen. Yksikön tulee pystyä tarjoamaan laajasti palveluita usealla lääketieteen erikoisalalla ympärivuorokautisesti välittömästi, ja sillä tulee olla voimavarat terveydenhuollossa tarvittavan valmiuden ylläpitämiseen ja erityistilanteiden hoitamiseen. Ensihoitopalvelun tulee muodostaa päivystysyksikön kanssa alueellisesti toimiva kokonaisuus.

 

 Valtioneuvoston kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä annetun asetuksen (583/2017) mukaan kiireellisen hoidon vastaanottotoiminta on järjestettävä arkipäivisin ilmoitettuna aikana lähellä asukkaita paitsi, jos potilasturvallisuuden ja palveluiden laadun turvaaminen edellyttää arvion ja hoidon keskittämistä päivystysyksikköön. Ilta-ajan ja viikonlopun päiväaikainen perusterveydenhuollon kiireellinen hoito on järjestettävä silloin, kun palvelujen saavutettavuus sitä edellyttää. Kiireellisen hoidon vastaanottotoiminnasta on sovittava terveydenhuoltolain 34 §:ssä tarkoitetussa sairaanhoitopiirin kuntien järjestämissuunnitelmassa. Laki ei tunne yöaikaista kiireellistä vastaanottotoimintaa, joten AVI käsittää Nurmeksen yövastaanoton päivystykselliseksi toiminnaksi.

 

 Mikäli alueelle harkittaisiin ympärivuorokautisen perusterveydenhuollon päivystyksen perustamista, se edellyttäisi terveydenhuoltolain 50.5 § mukaan sosiaali- ja terveysministeriön lupaa. AVI katsoo, että selvityksessä jäävät avoimeksi ne potilaan kiireelliseen hoitoon liittyvät perusteet, joilla olisi tarpeen ylläpitää Nurmeksen perusterveydenhuollon yöpäivystystä. AVI toteaa myös, että varsinaisen ensihoito- ja päivystystoiminnan rinnalle luotu epävirallinen päivystys herättää merkittävän huolen potilasturvallisuuden toteutumisesta.

 

Aluehallintovirasto pyytää selvitystä seuraavista asioista:

  1. Itä-Suomen aluehallintovirasto pyytää Pohjois-Karjalan terveyspalvelujen kuntayhtymää toimittamaan selvityksestä puuttuvan Siun soten sairaanhoitopiirin kuntien järjestämissuunnitelman.
  2. Aluehallintovirasto pyytää Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän ja Terveystalo Oy:n välisen sopimuksen siltä osin kuin se koskettaa Nurmeksen yövastaanoton palvelun tuottamista.
  3. Aluehallintovirasto pyytää Nurmeksen yöaikaista vastaanottoa klo 21-08 koskevat muistutukset ja potilasvahinkoilmoitukset vuosilta 2018-2020.

 

Järjestämissuunnitelman, voimassa olevat sopimukset ja potilasvahinkoilmoitukset Siun soten kirjaamo on jo toimittanut aluehallintovirastolle.

 

 Lisäksi aluehallintovirasto toteaa, että mikäli Nurmeksen yövastaanottoa jatketaan vastoin terveydenhuoltolain 50 §:ää, aluehallintovirasto harkitsee kansanterveyslain (66/1972) 43 § perusteella määräyksen antamista uhkasakolla tehostettuna Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyskuntayhtymälle koskien Nurmeksen yövastaanoton lopettamista.

 

 Itä-Suomen aluehallintovirasto varaa Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymälle uhkasakkolain 22 § ja hallintolain 34 § mukaisesti tilaisuuden antaa kirjallinen selitys määräyksen antamisesta ja mahdollisen uhkasakon asettamisesta ennen asian ratkaisemista.

 

 


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini